dissabte, 14 de març de 2015

PROPUESTAS MUNICPALISTAS EN MATERIA DE SALUT


PROPUESTAS MUNICPALISTAS EN MATERIA DE SALUT DE LA  PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES PARA LAS ELECCIONES 2015 .
DEFENSEM UNA SANITAT PUBLICA 100 X 100
Els municipis són llocs de convivència i on es desenvolupen les activitats que condicionen la nostra vida i el nostre estat de salut: econòmiques, socials, culturals, educatives,  són llocs idonis per desenvolupar i posar en marxa actuacions en les polítiques públiques per millorar el nivell de salut i de vida en les nostres ciutadanes i ciutadans:
 A par del Desenvolupament  de les competències municipals en matèria de sanitat, consum i salut mediambiental i altres comeses que estableix la llei general de sanitat per als municipis com.
- Control de la qualitat de les aigües de consum
- Vigilància i control d'aigües residuals
- Control de la contaminació atmosfèrica
- Vigilància de nivell de sorolls i vibracions
- Control de la higiene en llocs públics de restauració, comerç minorista, mercats, hotels, escoles, zones d'oci i esbarjo etcètera
- Salubritat i habitabilitat dels habitatges centres públics I EMPRESES
- Control higiènic de la distribució i subministrament d'aliments begudes i altres articles de consum humà
- Control de l'eliminació de residus urbans i industrials
- Desenvolupament d'activitats i programes de promoció de la salut: hàbits saludables en matèria d'alimentació, educació sexual, activitat física beneficiosa per a la salut
Al Baix Valles defensem un model sanitari per a Catalunya 100 x100 públic de qualitat i universal sense exclusions i sense Re-pagaments
LES NOSTRES PROPOSTES:
1r proposta de Canvi de Model de la plataforma pel dret a la salut de Catalunya i el Baix Vallès public i universal,  sensa retallades i recuperació de els serveis perduts i reversió de las privatizacions.
2n que les entitats d'usuaris puguin participar en els òrgans de gestió de la FSM i altres institucions sanitàries.
3r col·laborarem i ens implicarem amb els moviments socials en la lluita per aconseguir les urgències 24 als caps així com la recuperació d'especialistes.
4t Impulsarem l'elaboració d'un pla estratègic de salut 2015-2019 amb l'objectiu de millorar l'assistència en matèria de salut i planificar i executar  les mesures elaborades.
5è col·laborarem amb els usuaris i exigirem rebaixar les llistes d'espera a l'hospital de Mollet fins a nivells raonables.
6è Ens comprometem a exigir transparència, participació  i comunicació de tots els estaments que gestionen els centres sanitaris siguin públics o concertats, llistes d'espera, pressupostos i contractes empreses concessionàries.
7è Farem dels consells  municipals  de salut i benestar social una eina de diàleg permanent amb la comunitat sanitària, elaboració i codecisió dels pressupostos municipals  en matèria de salut.
8è impulsarem la construcció del 3er Ambulatori a Molet i un dispesari a Martorelles
9è Impulsarem i exigirem servei d'urgències 24 salut mental Y  habilitar una zona al hospital a Mollet  para estàncies  para malats  mentals.
10è Exigirem que la programació de visites entre la primària i l'hospital és pugui fer des dels ambulatoris.
11è Promourem i farem polítiques intersectorial orientades a aconseguir entorns sans i segurs ( al domicili, al barri, a l’escola, als carrers als llocs d’oci...) controlant i reduint en la mesura que sigui possible els factors de risc derivats de la contaminació del medi, dels aliments, de l’aigua i del sol. Establir un Pla integral de Salut Preventiva i un Pla de Salut Pública.

12è Impulsarem programes per a la prevenció de les drogodependències, anorèxies i bulímies, i donarem suport a aquelles persones i col·lectius que pateixen malalties
degeneratives.

13è Impulsarem la creació residències i programes de suport per a les persones amb malalties degeneratives.

14è  Apostem perquè el Consell de Salut ha d’reunirse com a mínim TRES  cops a l’any,minimo i a mes  s’informarà i debatirá  al Ple municipal una vegada al any del estat de la sanitat a la población  amb la participación de les entitats relacionades amb la salut.

15è Vetllarem per la qualitat dietètica i la seguretat dels aliments.