diumenge, 4 de febrer de 2018

Canvi d´horari als centres de atenció primaria del Baix Valles(Mollet)

ENFORTIM 
 L´ATENCIÓ PRIMARIA.
El passat dijous 1 de febrer, responsables de diversos ambulatoris del Baix Vallès van confirmar un canvi d’horari en les hores d’atenció als pacients, el qual provocarà que tots aquests centres mèdics tanquin una hora abans de l’habitual, a les 20 hores. Des d’aquests centres s’argumenta la decisió de reduir les  visites degut a la voluntat per part del personal sanitaris  i ICS  per  conciliar  la vida professional amb la familiar.
Davant aquesta informació, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès vol mostrar la seva incomoditat amb aquesta mesura, que no deixa de ser perjudicial per a la societat baixvallesana, en tant que afectarà a la qualitat del servei públic ofert en els centres mèdics on es produeixi el canvi d’hores.
Des de la Plataforma, tot i així, volem aclarir l’absolut respecte a la conciliació laboral i familiar dels professionals de la sanitat pública, així com a la negociació sindical que s’ha dut a terme per complir les voluntats d’aquests. És més, recolzem plenament els seus drets com a treballadors per un bé públic com és la sanitat. Uns drets que, com la qualitat del servei sanitari públic, han patit una davallada importantíssima amb les polítiques de retallades de Convergència i Unió, sumades a les del Partit Popular.
Seguim creient en la necessitat de tenir en cada poble de l’àrea del Baix Vallès un equip mèdic disponible de 20 a 24 hores en tots els ambulatoris, per tal de garantir un servei d´urgencies en el qual la ciutadania pugui confiar plenament, sigui l’hora i el moment que sigui. Es necessiten més pediatres als CAP, ja que la seva carrega de feina cada cop és major. A més, no esta assegurada la substitució en cas de baixa. Venim reivindicant des de fa anys la necessitat de disposar de substituts des del primer dia de baixa laboral.
Per tal de lliurar als hospitals d’una carrega important de pacients, és necessari que existeixin centres dedicats exclusivament a problemes menys greus, l’anomenada atenció primària, però creiem que aquests centres pateixen una falta de finançament estructural, i tampoc s’inverteix en la construcció de nous. Sense dubtes, fan falta més centres d’urgència i d’atenció primària durant les 24 hores del dia CUAPs , ja que actualment hi ha poblacions que comparteixen aquest tipus de servei amb d’altres, i sovint es troben amb problemes d’acumulació de pacients.
Hem presentats mocions  als Ajuntaments de la zona per impulsar una reforma a l´a tenció primaria fa mesos per que  la Generalitat a nivell global impulse una reforma per potenciar l’atenció primària, dotant-la de més recursos i convertint-la un  dels pilars basics del servei sanitari públic del país.
Per ultim demanarem una reunió a la Nova responsable de atenció primaria del Valles Oriental per demanar explicacions i exposarle les nostres propostes i reivindicacions.
Mollet del Valles 4 de Febrer 2018

dimecres, 17 de gener de 2018

CARTA OBERTA Al SR. MONRAS ALCALDE DE MOLLETCARTA OBERTA Al SR. MONRAS ALCALDE DE MOLLET SOBRE LA NOVA  ACTIVITAT ESPORTIVA PRIVADA Al L´HOSPITAL DE MOLLET.

El passat dia 12 de gener, ens acompanyava en el cafè del matí el senyor alcalde Josep Monràs, a través de les ones de Ràdio Mollet. Entre diversos temes d'actualitat de la ciutat sobre els quals es va tractar, el màxim responsable del govern de la ciutat, es va manifestar amb especial efervescència sobre la nova unitat privada de medicina esportiva que, la Fundació Sanitària de Mollet (FSM) ha obert en el mateix recinte del nou hospital, i en particular, en contra de les declaracions de la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès. Les va considerar demagogues en barrejar la sanitat pública i les responsabilitats de l'ajuntament. No li falta raó, perquè és competència directa de la Generalitat de Catalunya, però pels motius que s'exposen a continuació, tenim els suficients indicis per a arribar a la conclusió que pot existir una responsabilitat compartida en la gestió.

 Des de la Plataforma, considerem positives les iniciatives destinades a la promoció de l'esport en la ciutat, ja que és un hàbit saludable, però sempre que, si aquestes són privades, no entrin en conflicte amb l'interès públic. No ens passa per alt la trajectòria professional del Sr. Monràs, dedicada àmpliament a l'esport, en la qual és fàcil suposar que troba una gran motivació i realització personal, i pugui això ser motiu per a defensar la nova unitat de medicina esportiva privada dins de l'hospital, o impulsar que Mollet disposi d'un gran centre comercial Decatlon en lloc d'un altre tipus de comerç, com per exemple, un Media Markt. Per a començar a entendre el perquè considerem que no hem barrejat churras amb merinas, hem de repassar uns documents. El primer es Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya número 523 del 17 de febrer de 2012, on s'indica que el ple de l'ajuntament del 27 de febrer de 2006, aprova la cessió gratuïta a CatSalut d'uns terrenys per a la construcció d'un nou hospital públic, el qual finalment ens costa als contribuents 56.736.906,91 euros. Desconeixem perquè aquesta acta de sessió plenària és l'única del 2006 que no es troba disponible en la web de l'ajuntament, però el citat Butlletí Oficial, també indica que el CatSalut, autoritza a la FSM a prestar els serveis sanitaris de cobertura pública en el nou edifici. El segon és el Conveni regulador per a la utilització de l'hospital de Mollet del Vallès del 29 de desembre de 2015, on podem trobar a la disposició primera, que el CatSalut autoritza a la FSM, a prestar serveis sanitaris públics. Aquests dos documents tenen un punt en comú, i és que només es parla de l'autorització per fer exercir la sanitat pública, i en cap Lloc dóna a entendre que es permet activitat sanitària de caràcter privat. Desconeixem si existeix algun tipus d'acord posterior o buit legal que permeti l'existència d'aquest negoci del FSM a l'hospital, però en qualsevol cas, no ho trobem legitimo. El tercer document, és el Registre del sector Públic de la Generalitat de Catalunya, on en la seva actualització de novembre de 2016, es pot comprovar que l'ajuntament de Mollet del Vallès, té una participació del 7% en la FSM. Sent l'ajuntament part de l'organisme de govern de l'hospital, podem entendre que han participat en la creació de la nova unitat, o com a mínim ha sigut un simple espectador.

La nova unitat de medicina esportiva privada, compta amb un avantatge determinant dins del seu sector, ja que no ha de fer front a despeses derivades de la seva activitat, com l'arrendament del local, serveis i impostos. Aquestes despeses estan embolicades dins de l'activitat pública de l'hospital. De la mateixa manera, és impossible afirmar que en moments determinats, no es prioritzen recursos humans i materials per als serveis privats en detriment dels públics quan aquests cohabiten sota el mateix sostre. El millor dels exemples del desastre en la gestió i irregularitats en aquest escenari, és el Barnaclinic, el qual ja te ordre expressa d'abandonar l'Hospital Clinic de Barcelona.

És probable que, el Sr. Monràs encara no trobi motius suficients per a vincular a l'ajuntament en aquest ús il·lícit de l'hospital cedit a la FSM per ser competència de la Generalitat, però de la mateixa manera que l'ajuntament ha denegat una llicència a la comunitat musulmana (per motius més que discutibles sobre el tipus d'activitat permesa), entenem que també pot tenir la potestat de decidir sobre la legalitat o legitimitat d'activitats que es desenvolupen en un determinat edifici com pot ser l'hospital, i per responsabilitat, coherència, i en defensa dels serveis públics, hauria de posicionar-se a favor de desplaçar aquesta unitat fora dels dominis de l'hospital, i amb més força el mateix Sr. Monràs, que també disposa d'una posició determinant en la FSM. És menester recordar, que a més de ser l'alcalde de la localitat, és el vicepresident del patronat de la FSM (òrgan de govern de l'hospital), tal com es pot comprovar en el portal de transparència que la pròpia FSM posa a disposició de tots els ciutadans en la seva pàgina web.

NO A L'ACTIVITAT PRIVADA EN L'HOSPITAL PUBLIC DE MOLLET PER FER NEGOCI AMB LA SALUT DE LA GENT.

Juan Antonio Martinez Rodriguez:
 Membre de la plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix VallesFoto via. xarxes socials celebrant la nova activitat
privada al l´hospital de Mollet

diumenge, 31 de desembre de 2017

PROPUESTAS MUNICPALISTAS EN MATERIA DE SALUT

Recordem les nostres propostes municipalistes, poc sa fet 2015-2019.


PROPUESTAS MUNICPALISTAS EN MATERIA DE SALUT DE LA  PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES PARA LAS ELECCIONES 2015 .
DEFENSEM UNA SANITAT PUBLICA 100 X 100
Els municipis són llocs de convivència i on es desenvolupen les activitats que condicionen la nostra vida i el nostre estat de salut: econòmiques, socials, culturals, educatives,  són llocs idonis per desenvolupar i posar en marxa actuacions en les polítiques públiques per millorar el nivell de salut i de vida en les nostres ciutadanes i ciutadans:
 A par del Desenvolupament  de les competències municipals en matèria de sanitat, consum i salut mediambiental i altres comeses que estableix la llei general de sanitat per als municipis com.
- Control de la qualitat de les aigües de consum
- Vigilància i control d'aigües residuals
- Control de la contaminació atmosfèrica
- Vigilància de nivell de sorolls i vibracions
- Control de la higiene en llocs públics de restauració, comerç minorista, mercats, hotels, escoles, zones d'oci i esbarjo etcètera
- Salubritat i habitabilitat dels habitatges centres públics I EMPRESES
- Control higiènic de la distribució i subministrament d'aliments begudes i altres articles de consum humà
- Control de l'eliminació de residus urbans i industrials
- Desenvolupament d'activitats i programes de promoció de la salut: hàbits saludables en matèria d'alimentació, educació sexual, activitat física beneficiosa per a la salut
Al Baix Valles defensem un model sanitari per a Catalunya 100 x100 públic de qualitat i universal sense exclusions i sense Re-pagaments
LES NOSTRES PROPOSTES:
1r proposta de Canvi de Model de la plataforma pel dret a la salut de Catalunya i el Baix Vallès public i universal,  sensa retallades i recuperació de els serveis perduts i reversió de las privatizacions.
2n que les entitats d'usuaris puguin participar en els òrgans de gestió de la FSM i altres institucions sanitàries.
3r col·laborarem i ens implicarem amb els moviments socials en la lluita per aconseguir les urgències 24 als caps així com la recuperació d'especialistes.
4t Impulsarem l'elaboració d'un pla estratègic de salut 2015-2019 amb l'objectiu de millorar l'assistència en matèria de salut i planificar i executar  les mesures elaborades.
5è col·laborarem amb els usuaris i exigirem rebaixar les llistes d'espera a l'hospital de Mollet fins a nivells raonables.
6è Ens comprometem a exigir transparència, participació  i comunicació de tots els estaments que gestionen els centres sanitaris siguin públics o concertats, llistes d'espera, pressupostos i contractes empreses concessionàries.
7è Farem dels consells  municipals  de salut i benestar social una eina de diàleg permanent amb la comunitat sanitària, elaboració i codecisió dels pressupostos municipals  en matèria de salut.
8è impulsarem la construcció del 3er Ambulatori a Molet i un dispesari a Martorelles
9è Impulsarem i exigirem servei d'urgències 24 salut mental Y  habilitar una zona al hospital a Mollet  para estàncies  para malats  mentals.
10è Exigirem que la programació de visites entre la primària i l'hospital és pugui fer des dels ambulatoris.
11è Promourem i farem polítiques intersectorial orientades a aconseguir entorns sans i segurs ( al domicili, al barri, a l’escola, als carrers als llocs d’oci...) controlant i reduint en la mesura que sigui possible els factors de risc derivats de la contaminació del medi, dels aliments, de l’aigua i del sol. Establir un Pla integral de Salut Preventiva i un Pla de Salut Pública.

12è Impulsarem programes per a la prevenció de les drogodependències, anorèxies i bulímies, i donarem suport a aquelles persones i col·lectius que pateixen malalties
degeneratives.

13è Impulsarem la creació residències i programes de suport per a les persones amb malalties degeneratives.

14è  Apostem perquè el Consell de Salut ha d’reunirse com a mínim TRES  cops a l’any,minimo i a mes  s’informarà i debatirá  al Ple municipal una vegada al any del estat de la sanitat a la población  amb la participación de les entitats relacionades amb la salut.

15è Vetllarem per la qualitat dietètica i la seguretat dels aliments.


Moció; Sobre la cessio d'unes dependencies de lnstitut nacional de la seguretat social a l'institut catala de la salut a Mollet del Vallès.Una vagada feta la votación es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.
INTERVENCIÓ: ANTONIO LOPEZ EN NOM DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES.
Moció; Sobre la cessio d'unes dependencies de lnstitut nacional de la seguretat social a l'institut catala de la salut a Mollet del Vallès.
Bona nit ; Sr.alcalde regidors i regidores amics i amigues
Permeteu una prèvia:
1º Volem Agrair al conjunt dels grups municpals d'aquesta corporació pel suport a la moció que vam presentar sobre les llistes d'espera en el servei de rehabilitació , el compromis  per part del departament de salut és la  d'augmentar el contracte un 20% a Fisiogestión lo  que significa un augment en 600 persones mes  ateses,
2n També us volem traslladar la nostra preocupació per la situació d'alguns serveis sanitaris que es donen a la nostra ciutat, i que necessiten millorar substancialment com són. les urgències hospitalària, llistes d'espera  hospitalàries  i tambe en la atenció primària. No  es fan  les substitucions quan hi ha baixes, iha  manca de expecialistas en pediatria, i trauamtologia  entre d'altres. No és possible que hi hagi 2 Pediatres sense substituir després de més d'1 mes de baixa, no és tolerable que alguns metges de famiia tinguin llistes d'espera de 20 dies, necessitem un canvi profund en l'atenció primària per millorar el sistema públic de salut catala.

 Respecte a la moción de aviu .Per sol·licitar la cessio d'unes dependencies de lnstitut nacional de la seguretat social a l'institut catala de la salut a Mollet del Vallès.
Algunas consideracions:
Agrair la asistencia a La reunió prèvia amb els grups municipals que vam asistir, om es va explicar àmpliament per part de la nostra plataforma les raons d'aquesta solicitud i agraïm el seu interès i compromis  que  en principi le donariam  suport en aquest ple, per tant considerem que al menys quatre grups municpales són els que políticament  són els que la prensentan en el nostre nom.

l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), desenvolupa su activitat des de fa decades en unes dependencies Annexes al Cap de Can Pantiquet, i que aquestes dependencies són de Propietat de l'INSS aixi con el conjunt del edifici.
Com vostets savem l'activitat de aquet  organisme público és traslladarà a un nou edifici al carrer Gaietà Ventalló de Mollet del Vallès, per la qual cosa aquestes dependencies quedem buides esperem properament. ??
Tenim Coneixement de les gestions que està realitzant la dirección d'Atenció Primària del Vallès Oriental AIXÍ com de l'Institut Català de la Salut, ICS, perque aquestes dependencies siguin l transferides a la Generalitat de Catalunya, i és Pugui Instal·lar o ampliar serveis de l'Atenció Primària al CAP de Can Pantiquet.
Des de la nostra la Plataforma hem volgut sumar-nos a AQUESTA Petició, i proposem que entre d'Altres, Pugui servir per a realitzar la rehabilitació de la nostra zona, i sigui  de gestió pública, establint Mecanismes de Millora del Servei per tal de mitigar lea deficiencies que desenvolupa la 'empresa privada Fisiogestión, Llistes d'espera intolerables, etc.
Sabem que el retard de la 'inauguracion del nou local de l'INSS a Mollet del Vallès.es considerable i per això hem volgut introduir un segon punt i pressionar entre tots perquè es posi en funcionament el més aviat possible.
Per tot això Sol·licitem a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) el Traspàs a l'ICS  les  dependencies Annexes que están  al centre d'atenció primària Situat al carrer de Joaquim Mir Nº 75 de Mollet del Valls.
I per ultim  Volem Que un cop traspassades les dependencies a l'ICS, volem saber quines Propostes et fa  el  departament de salut   per dir la Nostre sobre el servei   més adequats per a aquestes dependencies que per nossaltres sigui la rehabilitacció
Moltes gràcies per la seva atenció. I demanem el vot favorable de tots el grups municipals de aquet ple.

Una vagada feta la votación es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

COMUNICAT DE PREMSA:

Mollet del Vallés, 31/12/2017

El passat 19 de desembre la Fundació Sanitària Mollet (FSM) va confirmar l’obertura d’una unitat de medicina esportiva privada dins de les instal·lacions de l’Hospital de Mollet del Vallès. Aquesta unitat, que serà gestionada de manera íntegrament privada, comptarà amb la col·laboració d’especialistes de l’Hospital, i al no estar finançada per la Generalitat de Catalunya, haurà de ser sufragada pels propis usuaris.
Davant la posada en marxa d’aquesta unitat mèdica privada a l’Hospital de Mollet, des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallés volem manifestar el nostre absolut rebuig a qualsevol intent com aquest de privatitzar alguna àrea de l’Hospital de Mollet, un espai 100% públic, així com la utilització dels recursos materials i humans de l’Hospital per contribuir al benefici de les empreses que intenten fer del dret universal de la Sanitat un mer negoci. Un cop més, ens postulem indubtablement en contra d’obligar als usuaris/es a pagar per un servei mèdic que hauria d’estar garantit per les institucions públiques, i no per corporacions privades. 
El nostre compromís amb la lluita per una Sanitat pública al Baix Vallès de qualitat i eficient és ferm. És per això que continuarem combatent els intents de privatitzar i capitalitzar un dret bàsic per a la nostra societat. Reclamem, un cop més, la fi de les retallades contínues al sistema públic sanitari i els intents de privatització. Volem que tothom tingui la garantia de poder accedir a un model de sanitat pública digne i igualitari.
FORA LA MEDICINA PRIVADA DE LA PÚBLICA!!!


dijous, 19 d’octubre de 2017

LA SANITAT PUBLICA AL BAIX VALLÈS I A CATALUNYA: MÉS OMBRES QUE LLUMS.


ACTE PUBIC CELEBRAR A MOLLET EL PASAT 17 D´OCTUBRE 2017

El any passat havíem acordat amb l’Ajuntament de Mollet i el Catsalut fer una jornada sobre l’estat de la Sanitat Pública juntament amb altres actors sanitaris  de l’àrea del Baix Vallès. Lamentablement, aquestes dues institucions públiques no han estat a l'altura i no han fet res per realitzar-la. Tot i així, varem organitzat un acte el passat dia 17 de Occtubre a la Marineta que ha comptat amb la participació de representants sindicals i membres de la Marea Blanca i la participació de amplia reprentacion de col·lectius i entitats de la societat moletana.​RADIOGRAFIA A LA SANITAT PÚBLICA AL BAIX VALLÈS I A CATALUNYA

​RADIOGRAFIA A LA SANITAT PÚBLICA AL BAIX VALLÈS I A CATALUNYA
L'any passat havíem acordat amb l'Ajuntament de Mollet i el Cat salut fer una jornada sobre l'estat de la Sanitat Pública juntament amb altres actors sanitaris de l'àrea del Baix Vallès. Lamentablement, aquestes dues institucions públiques no han estat a l'altura i no han fet res per realitzar-la. Tot i així, varem organitzat un acte el passat dia 17 d`ctubre a la Marineta que ha comptat amb la participació de representants sindicals i membres de la Marea Blanca i la participació d´una ampla representació de col·lectius i entitats de la societat molletana
En aquest acte hem volgut posar de manifest l'actual situació de la sanitat pública, tant a la nostra zona com a tot Catalunya, i evidenciar el que han representat les retallades en el nostre sistema de salut. Per exemple, en l'atenció primària estem patint pèrdua de professionals sense que es substitueixin aquestes places, 1.800 pacients assignats per metge en l'atenció primària quan l'òptim serien unes 1.200, no hi ha Urgències 24h precarització, reducció de les plantilles i pèrdua de poder adquisitius i drets laborals. Mentre que a l'Atenció Hospitalària hi han hagut tancament de llits , les operacions garantides han baixat de 14 a 3 amb espera màxima de sis mesos . Les onze restants hi han passat a un ´´ any d´espera ,un retro ces molt negatiu per la ciutadaniaaixi com les urgències hospitalàries massificades..
Per una altra banda, també hem reclamat l'ampliació de llits a l'hospital socio-sanitari, per tal d'evitar que es derivin pacients cap a altres institucions quan falten places.
Un altre aspecte a millorar és l'atenció als usuaris. En aquest sentit, considerem necessari donar respostes immediates a les demandes de la ciutadania en lloc dels excessius 21 dies de mitjana per contestar.
El Pla de xoc llistes d'espera, dotat de 56 milions els pressupost 2017 hem aconseguit 600.000 euros més per a l'hospital de Mollet extres, l'han dedicat per a contractar, 1 traumatòleg, 1 reumatòleg, 1 uròleg, 2 quiròfans més oberts a les tardes i millores en pediatria, amb aquestes mesures s'han de notar la baixada de les llistes d'espera, d'especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, insuficients necessitem al meins 100 milions.
Rehabilitació, hem aconseguit recuperar l´asistencia a l´hospital de Mollet (socio sanitario) amb més d'un 20% de pressupost per reduir les llargues llistes d´espera que encara són de més de 6 mesos.
També hem demanat que les Reprogramacions en generals i en particular urologia, traumatologia, oftalmologia entre altres que es facin el més aviat possible en dies, no en mesos.
Així mateix hem reclamat la revisió dels Protocols d'actuació en general i mes en concret en traumatologia i clínica del dolor etc.
nivell general de Catalunya Les privatitzacions i externalitzacions segueixen igual tot i les promeses del Conseller Comín, com la compra de l'Hospital General de Catalunya, les noves lleis com la de noves formes de gestió rebutjada per sindicats, Marea Blanca i molts Ajuntaments com el de Mollet , segueix el negoci privat en un hospital publico com és BARNA CLINIC.
Tot i així, necessitem una major implicació de la ciutadania en la defensa de la salut pública, així com de les institucions municipals de les quals hem d'agrair l'aprovació de moltes mocions, però necessitem més suport en la defensa de la sanitat pública i que siguin més crítics amb les deficiències i col·laborin més amb la nostra plataforma.
Seguirem amb la Lluita contra la corrupció sanitària , mes recursos , contra les privatitzacions , reduccions dràstiques de les llistes d´espera i la defensa d'una sanitat publica 100x100 universal sense exclusions al Baix Vallès i a Catalunya.

José Feria Portero.
Membre de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Valles
Zona de los archivos adjuntos

divendres, 21 de juliol de 2017

EL PLÉ MUNICIPAL DE MOLLET DEL VALLES APROVA LA MOCION SOBRE LA RETIRADA DEL AVANPROJECTE FORMES DE GESTIÓ SANITARIA..
Comunicat de premsa:

 EL PLÉ MUNICIPAL DE MOLLET DEL VALLES APROVA  LA MOCION SOBRE LA RETIRADA  DEL AVANPROJECTE FORMES DE GESTIÓ SANITARIA..

La plataforma en defensa de la salut publica del baix valles esta molt satisfeta por la aprovació en el ple municipal de Mollet la Moció que reclama la retirada del Avantprojecte de formes de gestió sanitària impulsada per la conselleria de salut de la Generalitat de Catalunya  gracies a els  vots favorables de Canviem Mollet , PSC, PDECAT y Ciutadans i la abstenció de PP i Ara Mollet ERC-MES.
Le enviem  la intervenció realitzada pel nostre portaveu Antonio Lopez

MOCIÓ SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE FORMES DE GESTIÓ DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A CATALUNYA.

BONA TARDA, SR. ALCALDE  REGIDORES, REGIDORS

En primer lloc voldrian agrair la bona disposicion d'aquesta corporacion a tractar temes de interes general tan sensibles com és la sanitat publica , de vegades  ens diuen que les mocions no serveixen molt per aconseguir millores per la ciudadania , no ho compartim la lluita social i la intitucional van de la mà, en els ultims temps s'han aconseguit millores dignes de ressaltar com la renda garantia de ciutadania, les millores de la rehabilitacion a la nostra zona encara que sigui parcial i la recuperacion de la universalitat en la sanitat publica a catalunya recentment aprobadada en el parlament de catalunya i aqui els le fem un prec , facilitin amb celeritat l'empadronament municipal a totes les persones , requisit imprescindible perquè siguin ateses  i que ningú quedi fora del sistema sanitari publico.
 Des-de la plataforma de la  sanitat del baix valles , estem molt preocupats pel l´avanprojecte de llei de formes de gestió que ha presentat el departament de salut de la Generalitat , que segun la nostra opinió i d'altres col·lectius com la Marea Blanca , Rebel·lió primària , CCOO , UGT,  CATAC es molt negativa. 
 Per aquestes raons i altres des de la Marea Blanca i la nostra plataforma hem iniciat un conjunt de accions de protesta per que el departament retiri aquesta llei i habra un procés de dialogo amb els moviments  socials, sindicalts ,forces politicas i ciutadania , per fer un debat trenquilo i sense presses perquè cada part pugui exposar la seva vision.
 Des-de el nostre punt de vista
 l’Avantprojecte de Llei de formes de gestió de l’assistència sanitària a Catalunya és una proposta aprofitant l’adaptació de diverses directives europees sobre concertació i contractació publiques.
 aquest avantprojecte ha estat elaborat pel Departament de Salut juntament amb diverses entitats lligades als interessos de les elits sanitàries i patronals per tal d’augmentar la mercantilització del sistema sanitari i fer de la nostra salut un negoci privat.
pretenen dotar de suport legal al model actual de connivència públic-privat en contra dels plantejaments de les plataformes, sindicats i altres entitats socials, ignorant a milers d’usuaris/es afectats/des.
 aquest avantprojecte te la intenció de permetre així com que espais de centres sanitaris públics (plantes d’hospitals, llits, quiròfans) puguin ser utilitzats per operadors mercantils, els quals volen emmascarar com a empreses “d’Economia Social”, quan aquesta figura jurídica pot ser com el propi avantprojecte preveu,  de caràcter empresarial, com les societats anònimes i limitades.
 els Centres d’Atenció Primària podran passar a ser d’empreses o entitats privades, com les conegudes EBAs (Entitats de Base Associativa), on els professionals sanitaris es podran fer socis i repartir-se els beneficis generats gràcies a l’autonomia de gestió i  la mercantilització del centre de salut públic. Aquest es un model perniciós que busca la privatització de l’atenció primària a Catalunya
 l’acord del Consell Executiu de la Generalitat del dia 20 de juny que acorda iniciar els tràmits parlamentaris de l’avantprojecte de Llei s’ha dut a terme sense informar i buscar el consens amb els diferents moviments socials, polítics i sindicals.
 aquest avantprojecte suposa la precarització de les condicions laborals dels treballadors i treballadores, així com la falta d’equitat, l’opacitat, la pèrdua de qualitat i pot dinamitar l’ICS com a empresa pública al permetre les Entitats de Base Associativa.
 Per tot això, el plé  de l’Ajuntament de Mollet del Valles  acorda els  següents
 ACORDS:
 Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la retirada de l’Avantprojecte de Llei de Formes de Gestió de l’Assistència Sanitària.

  1. Un cop retirat, proposar la creació d’una Taula dels diferents agents i moviments socials, polítics i sindicals de l’àmbit de la Salut per definir un nou model de gestió.

  1. Demanar als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya que mostrin la seva oposició a aquest Avantprojecte.

Aprofitem  per informar aquesta corporació la nostre preocupació  per la  falta de metges i metgesses tan  a primària com hospitalària  que esta fem que les reprogramacions  seguim molt enrederides de forma abusives en diferents patologies.
Moltes gracies.
LA SANITAT PUBLICA NO SE VENDE SE DEFIENDE 100X100 PUBLICA