divendres, 28 de juny de 2019

LES NOSTRES RAONS PER DIR NO A LA LLEI ARAGONES .L’AVANTPROJECTE  DE LLEI DE CONTRACTES DE SERVEIS  A LES PERSONES.

Cal fixar primer  el posicionament de la Marea Blanca de Catalunya/plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Valles, en relació a l’avantprojecte de llei que està tramitant el Parlament de Catalunya

La directiva europea fixa que  “que ninguna disposición de la presente Directiva obliga a los Estados miembros a subcontratar o a externalizar la prestación de servicios que deseen prestar ellos mismos o a organizarlos de otra manera que no sea mediante contratos públicos en el sentido de la presente Directiva”.
Per tant, és una decisió política que ha de prendre cada govern o administració, en una direcció o altre, sobre  si gestiona per si mateix, o bé subcontracta, o externalitza un servei public, Menteixen  doncs aquells que ens repeteixen el mantra que és la UE qui “obliga” a externalitzar i contractar a tercers.

El que si obliga la UE es a implementar  aquesta directiva i si es tria l’opció de contractació pública o concertació  per a la gestió dels serveis públics.
Des de la Marea Blanca de Catalunya en l’àmbit del Servei Nacional de Salut  i del conjunt dels serveis de protecció social entenem que com garantia dels drets bàsics i  fonamentals de la ciutadania és la gestió directa la millor fórmula de prestació dels serveis públicssegons abundant bibliografia i experiencia. No pas la contractació/ concertació amb tercers, que per a nosaltres és un mecanisme que transfereix   recursos públics al sector privat amb la possibilitat de lucre privat.

L’opacitat, la ineficiencia, l’ encariment i l’ allunyament de les persones usuaries, i en masses casos la corrupció que generen ens reforcen en la nostra reivindicació de separació nítida del sistema públic de salut versus el sector negoci de la sanitat. Aquest sistema dit de col·aboració públic-privada-“social”, que ha estat criticat i desaconsellat des del mateix Tribunal de Comptes europeu, NO és el sistema que volem.

Així a Marea Blanca de Catalunya neguem la major i els mateixos objectius pretesos en aquest projecte en gestació que esperem i lluitarem per que no esdevingui Llei. Tanmateix, a més del rebuig global i a la totalitat, podem raonar alguns elements dels que discrepem dins l’ articulat presentat. 

Es significatiu que a l’exposició de motius es parli d’un ampli ventall de serveis i prestacions que tenen com a finalitat  el benestar i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania”…sense esmentar en cap moment el caràcter de serveis públics de molts d’aquests serveis que després esmenta expressament, caràcter que ve donat per a la necessitat de garantir  drets fonamentals de les persones.

Aquest avantprojecte permet contractar-ho tot, situant  en el mateix sac  des de les mal anomenades “prestacions sanitàries” de l’article 27, que  és la activitat sanitària públic

Amb aquest avantprojecte  s’ intenta avançar  amb un gran pas en la mercantilització dels serveis públics en abandonar gran part del poder que la pròpia administració retenia a la interpretació i compliment subjectiu del contracte. Configura un contracte gairebé civil que no administratiu atés l’ample marge de l’administració en configurar el propi contracte.

Evidentment ateses aquestes conclusions el posicionament de la Marea Blanca de Catalunya i la nostra plataforma no pot ser altre que rebutjar frontalment l’Avantprojecte de 
Llei de contractes d’atenció a les persones.

 Per tot aixo demanem i tenim la intencio de presentar mocions als pobles i ciutats del Baix Valles

1º  Rebutjar l´actual  l’Avantprojecte de Llei de contractes d’atenció a les persones que  se està tramitant el Parlament de Catalunya

2ª Conformar una taula de grups parlamentaris, agens socials i moviments socials per consensuar una llei que garanteix els servesi pubics de gestión directa amb garantias socials.

Antonio Lopez,, Portaveu

Plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Valles (PSPBV)
Mollet del Valles 27 de Juny 2019