diumenge, 8 d’abril del 2018

12 DÁBRIL DIA DE L´ATENCIÓ PRIMARIA.L’any 2018  l’any de la lluita per l’atenció primària de qualitat  amb mes  recursos ,materials , humans i auto organizació..
La transformació de l’actual model sanitari no serà una tasca d’avui per a demà. I l’objectiu final, una atenció primària i salut comunitària que sigui la veritable espina dorsal de la sanitat pública i pugui afrontar la complexitat dels determinants socials de la salut no es només d’unes persones en concret o unes entitats o col.lectius: ha de ser de tota la societat.
L´atencií primaria està en veritable risc d’extinció, sotmesa a greus amenaces per part del propi sistema i sense que es produeixi un moviment de protesta potent des dels entorns professionals, sindicats  i ciutadans.com la  Marea Blanca i els grups que la composen:
Defensem
Ser atès per metge i infermera de referència sempre, dins l’horari laboral, tenir sempre un metge i una infermera assignats
Ser atès per metge i infermera propis quan faci falta i ser atès a domicili, participar en les decisions respecte a proves o tractaments o altres
Demanar a les direccions dels EAP que no autoritzin l’entrada de visitadors, Conèixer els ràtios de cada professional dels equips corresponent
Exigir el personal necessari a cada CAP sutitucions i estabilitat, consells de participació, recuperar el presupost   retallat , 48h de llista d´espera con maxim, EBAS NO , universalizacióSI
                                                                                                                 
AMBULARI DE PLANA LLEDÓ A MOLLET
El año 2018 el año de la lucha por la atención primaria de calidad con más recursos, materiales, humanos y auto organización...
La transformación del actual modelo sanitario no será una tarea de hoy para mañana. Y el objetivo final, una atención primaria y salud comunitaria que sea la verdadera espina dorsal de la sanidad
pública y pueda afrontar la complejidad de los determinantes sociales de la salud no es sólo de unas personas en concreto o unas entidades o colectivos: tiene que ser de toda la sociedad.
La atención  primaria está en verdadero riesgo de extinción, sometida a graves amenazas por parte del propio sistema y sin que se produzca un movimiento de protesta potente desde los entornos profesionales, sindicatos y ciutadan.com la Marea Blanca y los grupos que la componen:
Defendemos:
Ser atendidos por médico y enfermera de referencia siempre, dentro del  horario laboral, Tener siempre un médico y una enfermera asignados
Ser atendido por médico y enfermera propios cuando haga falta ser atendido a domicilio, Participar en las decisiones respecto a pruebas o tratamientos u otros
Pedir a las direcciones de los EAP que no autoricen la entrada de visitadores , Conocer los ratios de cada profesional de los equipos correspondientes
Exigir el personal  necesario a cada ambulatorio, sustituciones y estabilidad, Consejos de participación, recuperar el presupuesto recortado, 48h de lista, EBAS NO, Universalización SI